ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์

ชื่อ
จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะเเพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2526)
วุฒิบัตร :
ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะเเพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:30 - 15:30 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
อังคาร 08:30 - 15:30 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
พุธ 08:30 - 15:30 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
ศุกร์ 08:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
เสาร์ 08:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)