ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. พูนศักดิ์ เลาหชวลิต

ชื่อ
พูนศักดิ์ เลาหชวลิต
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
สาธารณสุขมหาบัณฑิต, การจัดการมหาบัณฑิต
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พุธ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
ศุกร์ 08:00 - 19:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
อาทิตย์ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)