ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ณวพล กาญจนารัณย์

ชื่อ
ณวพล กาญจนารัณย์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประกาศนียบัตรจอตา University Of Toronto
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
จักษุวิทยา
จอตาและวุ้นตา
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)