ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ธีรภัทร ราชรักษ์

ชื่อ
ธีรภัทร ราชรักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
Thai, Eglish
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาบัตร) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์ (วุฒิบัตร) รพ.ราชวิถี
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (วุฒิบัตร) รพ.ราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตร การอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 10:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อาทิตย์ 08:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)