ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ไพลิน พาสพิษณุ

ชื่อ
ไพลิน พาสพิษณุ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอนุสาขาภาพวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ใช้ทุน รพ.อุตรดิตถ์
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถี
แพทย์เฟลโล่หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ภาพวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด
Cardiac MRI, Cardiac CT Imaging, Coronary CT Angiography
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 12:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อาทิตย์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)