ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.พญ. ผกานาฎ เอี่ยมตระกูล

ชื่อ
ผกานาฎ เอี่ยมตระกูล
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา (ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย)
ประกาศนียบัตรอบรมสาขากระจกตา, ผ่าตัดแก้ไขสายตา, ม่านตาอักเสบ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศนียบัตรฝึกอบรมสาขาต้อหิน, จักษุวิทยาเด็กนิปปอนเมดิคอลสคูล ประเทศญี่ปุ่น
การศึกษาหลังปริญญา :
ฝึกอบรมต่อยอดสาขาต้อหินและจักษุกุมาร ที่นิปปอนเมดิคอลสคูล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ฝึกอบรมต่อยอดสาขากระจกตา, ผ่าตัดแก้ไขสายตา, ม่านตาอักเสบ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ฝึกอบรมต่อยอดสาขาม่านอักเสบ, ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอร์ปกินส์, รัฐแมรี่แลนด์, ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ตาแห้ง, โรคช่องต่อมไขมันเปลือกตา, โรคกระจก (กระจกตาโก่ง), คอนแทคเลนส์
ผ่าตัดต้อกระจก, ต้อหิน, ต้อเนื้อ, (เย็บซ่อมเนื้อเยื่อโดยใช้กาว fibrin glue ไม่ต้องเย็บ)
วัดสายตา, โรคตาในเด็ก, เด็กคลอดก่อนกำหนด
อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยสายตาเลือนราง
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)