ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.พญ. ดนิตา กานต์นฤนิมิต

ชื่อ
ดนิตา กานต์นฤนิมิต
สาขาเฉพาะทาง :
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549
วุฒิบัตร :
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2553
การศึกษาหลังปริญญา :
visiting and research scholarship at Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA. 2013
University of California San Francisco, USA. 2012
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Advanced Radiotherapy in head neck cancer, Lung, Breast and Palliation
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม) เสาร์ที่ 2, 4