ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล

ชื่อ
รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
สาขาเฉพาะทาง :
โรคหัวใจ และ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (พ.บ.)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
มหาวิทยาลัย Johns Hopkins University, Master of Public Health
วุฒิบัตร :
Michigan State University, Clinical Cardiac Electrophysiology.
University of Michigan, Advanced Clinical Cardiac Electrophysiology.
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
* ความดันโลหิตสูง
* โรคหัวใจ
* ภาวะเป็นลม วูบ หมดสติ
* ภาวะใจสั่น
* ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)