ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. วนิดา พยัคฆพันธ์

ชื่อ
วนิดา พยัคฆพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรม, ต่อมไร้ท่อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
อเมริกันบอร์ดอายุรกรรมทั่วไป 2515, อเมริกันบอร์ดอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ 2516
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมทั่วไป 3 ปี, Fellow อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ 2 ปี
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต่อมไร้ท่อ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พฤหัสบดี 09:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)