ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ

ชื่อ
อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและ เมตาบอลิซึม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ
การศึกษาหลังปริญญา :
2550-2554 อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554-2556 อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ไทรอยด์, เบาหวาน, กระดูกพรุน, ไขมัน, ต่อมหมวกไต, ต่อมใต้สมอง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พุธ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พฤหัสบดี 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
ศุกร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)