ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.นพ. ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์

ชื่อ
ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
ว.ว., อายุรศาสตร์
อ.ว., อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
การศึกษาหลังปริญญา :
Cert. Research for Tropical Medicine (Nagasaki University)
Cert. Medical Microbiology (Monash Med. Center)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Antimicrobial Resistance
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)