ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ

ชื่อ
ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์การกีฬา, ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์, แพทสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา, รพ.จุฬาลงกรณ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ออร์โธปิดิกส์, ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่, เอ็นหุ้มข้อไหล่ฉีกขาด, ข้อไหล่หลุด, เอ็นเข่าฉีกขาด, หมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)

นพ. ณวพล กาญจนารัณย์

ชื่อ
ณวพล กาญจนารัณย์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประกาศนียบัตรจอตา University Of Toronto
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
จักษุวิทยา
จอตาและวุ้นตา
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

อาจารย์ ณัจยา อร่ามกุล

ชื่อ
ณัจยา อร่ามกุล
สาขาเฉพาะทาง :
Speech and Language Therapy
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
การศึกษาหลังปริญญา :
อบรม “Learning Language and Loving IT” ของสถาบัน Hanen โดยได้ใบ Certificate สามารถอบรมครูในโรงเรียน ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า ภายใต้หลักสูตรของ Hanen
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ดนตรีบำบัด, กิจกรรมบำบัด
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) โทรนัด

ทพญ. ณัชชารีย์ เชาว์ปิยพัฒน์

ชื่อ
ณัชชารีย์ เชาว์ปิยพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ปริทันต์โรคเหงือก (Periodontist)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ป.บัณฑิต (ปริทันตวิทยา)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ปริทันต์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พุธ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

ทพญ. ณัฎฐา ศิริทรัพย์

ชื่อ
ณัฎฐา ศิริทรัพย์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พ.ศ.2551 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2555 Certificate in Phosthodontic ,New York University.
พ.ศ.2557 Certificate in Implantology, Frankfurt University.
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Phosthodontic, Esthetic Dentistry, Implantology
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)