ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. ณัฎฐา ศิริทรัพย์

ชื่อ
ณัฎฐา ศิริทรัพย์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พ.ศ.2551 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2555 Certificate in Phosthodontic ,New York University.
พ.ศ.2557 Certificate in Implantology, Frankfurt University.
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Phosthodontic, Esthetic Dentistry, Implantology
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

ทพญ. ณัฏฐยา จันทรัศมี

ชื่อ
ณัฏฐยา จันทรัศมี
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 (DDS)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโททันตกรรมจัดฟัน) ม.มหิดล (MS)
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ม.มหิดล
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันราชวิทยาลัยทันตแพทย์
การศึกษาหลังปริญญา :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท ทันตกรรมจัดฟัน) (MS)
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ม.มหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) จันทร์ที่ 1, 3 ของเดือน
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

พญ. ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์

ชื่อ
ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติ-นรีเวช
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สูตินรีเวช รพ.ราชวิถี, วุฒิบัตรต่อยอดแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เวชศาสตร์มารดา-ทารกในครรภ์)
การศึกษาหลังปริญญา :
Maternal family medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)

อาจารย์ ณัฐธิกาญ รังษี

ชื่อ
ณัฐธิกาญ รังษี
สาขาเฉพาะทาง :
กิจกรรมบำบัด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น, การศึกษาพิเศษ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 12:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

ทพญ. ณัฐนันท์ ลีชนะวานิชพันธ์

ชื่อ
ณัฐนันท์ ลีชนะวานิชพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
เสาร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)