โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. ณัฐนันท์ ลีชนะวานิชพันธ์

ชื่อ
ณัฐนันท์ ลีชนะวานิชพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
เสาร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

ทพ. ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์

ชื่อ
ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

พญ. ณัษฐา จองพิศาล

ชื่อ
ณัษฐา จองพิศาล
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา จักษุวิทยา (จุฬา)
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรจักษุวิทยา รพ.จุฬา
อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง รพ.รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical fellow in Oculoplastic and orbit, Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Oculoplastic and orbit
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

พญ. ณิชกานต์ วัฒนะประกรณ์กุล

ชื่อ
ณิชกานต์ วัฒนะประกรณ์กุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

อาจารย์ ณิชาภัทร จงจิตต์

ชื่อ
ณิชาภัทร จงจิตต์
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์การสื่อความหมาย
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย เอกแก้ไขการพูด มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)