ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.พญ. ดนิตา กานต์นฤนิมิต

ชื่อ
ดนิตา กานต์นฤนิมิต
สาขาเฉพาะทาง :
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549
วุฒิบัตร :
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2553
การศึกษาหลังปริญญา :
visiting and research scholarship at Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA. 2013
University of California San Francisco, USA. 2012
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Advanced Radiotherapy in head neck cancer, Lung, Breast and Palliation
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม) เสาร์ที่ 2, 4

พญ. ดวงเดือน รัชตรณชัย

ชื่อ
ดวงเดือน รัชตรณชัย
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมมะเร็ง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรกรรมมะเร็ง
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรกรรมมะเร็ง
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

พญ. ดวงฤดี ปีตินารักษ์

ชื่อ
ดวงฤดี ปีตินารักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
สูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร :
สูตินรีเวชศาสตร์ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 13:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)

อาจารย์ เดช ลุตาดูร

ชื่อ
เดช ลุตาดูร
สาขาเฉพาะทาง :
ตรวจการได้ยิน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
Audio + Speech

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 11:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

พญ. ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์

ชื่อ
ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม อันดับ2)
วุฒิบัตร :
สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาหลังปริญญา :
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคติดเชื้อในเด็ก, โรคเขตร้อน, วัคซีน
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 07:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)