โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สิรินทร์ ชัชกุล

ชื่อ
สิรินทร์ ชัชกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหิดล) พระมงกุฎเกล้า 2524
วุฒิบัตร :
ออร์โธปิดิกส์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Sport Medicine (Arthroscopy)
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)

นพ. สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์

ชื่อ
สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate in Cosmetic Dermatology, Mount Sinai Medical Center, Miami, Florida, U.S.A.
Certificate in Dermatologic Surgery. University of Miami, Miami, Florida, U.S.A.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เลเซอร์ผิวหนัง, สะเก็ดเงิน
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

นพ. สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค

ชื่อ
สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า
ภาษา :
อังกฤษ & ไทย
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
ส่องกล้องข้อไหล่, ข้อเข่า, เวชศาสตร์การกีฬา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ส่องกล้องข้อไหล่, ข้อศอก, ข้อเข่า
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, ข้อสะโพก, ข้อไหล่
บาดเจ็บจากกีฬา
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
อังคาร 08:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 08:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)

นพ. สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์

ชื่อ
สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal medichine)
อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ภาวะไตเสื่อม
ความดันโลหิตสูง
Hemodialysis การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 13:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 09:00 - 13:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 12:00 - 22:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 22:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

พญ. สุคนธาวดี สุขสว่าง

ชื่อ
สุคนธาวดี สุขสว่าง
สาขาเฉพาะทาง :
ENT, head and neck surgery
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร :
หู คอ จมูก
การศึกษาหลังปริญญา :
มะเร็งศีรษะและลำคอ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งศีรษะและลำคอ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)