โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล

ชื่อ
สุธี ลีละเศรษฐกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์, อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, อายุรศาสต์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
พบ.,วว.อายุรศาสตร์,อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์ทั่วไป, มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

พญ. สุนันท์ ชัยฑวังกูล

ชื่อ
สุนันท์ ชัยฑวังกูล
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ สาขาจอประสาทตา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
MD.
วุฒิบัตร :
จักษุแพทย์
การศึกษาหลังปริญญา :
จอประสาทตา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 07:30 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

ทพญ. สุปราณี วิเชียรเนตร

ชื่อ
สุปราณี วิเชียรเนตร
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมบดเคี้ยว
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ., ทบ., (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาฯ
วุฒิบัตร :
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว) ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาหลังปริญญา :
AAOP, IADR
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Occlusion, Sleep Apnea (Oral appliances)
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) เสาร์ที่ 2,4 ของเดือน

พญ. สุพิชญา ไทยวัฒน์

ชื่อ
สุพิชญา ไทยวัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ตจวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เกียรตินิยมอันดับ 1
วุฒิบัตร :
ตจวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical Fellow in contact dermatitis St’s John Institute of dermatology, London
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Contact Dermatitis ผื่นแพ้สัมผัส
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:30 - 13:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

นพ. สุภร จันท์จารุณี

ชื่อ
สุภร จันท์จารุณี
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
MD.
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไป และอนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate in fellowship (Hematology), Vanderbilt university USA.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งทางโลหิตวิทยา
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 19:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์ 14:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)