โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. สุภาณี โลหะประธาน

ชื่อ
สุภาณี โลหะประธาน
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร :
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (ตจวิทยา) สถาบันโรคผิวหนัง
ประกาศนียบัตรสาขาเลเซอร์ผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
Research fellow in Dermatosurgery and Laser
Surgery สถาบันโรคผิวหนัง
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เลเซอร์ผิวหนัง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 09:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

พญ. สุมลทิพย์ ลีลาไว

ชื่อ
สุมลทิพย์ ลีลาไว
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา (Neurology)
อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง
ภาษา :
ไทย & อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร :
ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหลอดเลือดสมอง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

ผศ.พญ. สุมาลี บุญยะลีพรรณ

ชื่อ
สุมาลี บุญยะลีพรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา (ต้อหิน)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2547
การศึกษาหลังปริญญา :
ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548 University of Tennessee, USA ปี 2552-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต้อหิน, ต้อกระจก
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

รศ.นพ. สุรเดช จารุจินดา

ชื่อ
สุรเดช จารุจินดา
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก
วุฒิบัตร :
OTONEUROLOGY
การศึกษาหลังปริญญา :
FELLOWSHIP IN OTONEUROLOGY USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
EAR
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 14:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

นพ. สุรศักดิ์ อินทชื่น

ชื่อ
สุรศักดิ์ อินทชื่น
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วว.ออร์โธปิดิกส์
การศึกษาหลังปริญญา :
ป.เวชศาสตร์การบิน
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Spine, Arthroscopy
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
อังคาร 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พุธ 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 09:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 09:30 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)