ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. จิรัฐ สุวรรณวัฒนะ

ชื่อ
จิรัฐ สุวรรณวัฒนะ
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

อาจารย์ จีรนันท์ สินธุรัตเวช

ชื่อ
จีรนันท์ สินธุรัตเวช
สาขาเฉพาะทาง :
การแก้ไขการได้ยิน
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พุธ 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

นพ. เจตน์ วิงประวัติ

ชื่อ
เจตน์ วิงประวัติ
สาขาเฉพาะทาง :
UROLOGY
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
อว.ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
วว.ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษาหลังปริญญา :
ได้ประดิษฐ์เครื่องมือ ชื่อ Visual Uro Dilator และจดลิขสิทธิ์ บัตรแล้ว ใช้ขยาย Uveter Orifice ทำให้ Ureteroscopy ทำได้ง่าย และขยายท่อปัสสาวะในกรณีที่ Dilate ยากได้
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Uveteros OPM, PCN2
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

ทพ. เจิมพล ภูมิตระกูล

ชื่อ
เจิมพล ภูมิตระกูล
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
ปริญญาโท (M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
เสาร์ 15:30 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

พญ. ชนิกา ครุฑนาค

ชื่อ
ชนิกา ครุฑนาค
สาขาเฉพาะทาง :
General Med, Oncomed
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
MD.
วุฒิบัตร :
General med
Family Medicine
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Oncomed
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
อังคาร 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
พุธ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
พฤหัสบดี 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
ศุกร์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)
อาทิตย์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกตรวจสุขภาพ)