ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. อัครินทร์ หิรัญสุทธิกุล

ชื่อ
อัครินทร์ หิรัญสุทธิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา (Neurology)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
วว.สาขาประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคประสาทวิทยาทั่วไป
ภาวะสมองเสื่อม
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 12:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

พญ. อัญชลี เทียมสิงห์

ชื่อ
อัญชลี เทียมสิงห์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคไต
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 10:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

พญ. อัญชิสา ศรีวิพัฒน์

ชื่อ
อัญชิสา ศรีวิพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ตจวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2551
วุฒิบัตร :
ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง ปี 2558
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical Fellow in Dermatosurgery 2560
สถาบันโรคผิวหนัง แพทย์ปฎิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์, ปี 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Dermatosurgery (ตจศัลยศาสตร์)
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 12:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์) สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน

พญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์

ชื่อ
อาภาศรี ลุสวัสดิ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์
อนุมัติบัตร กุมารเวชศาสตร์สาขาประสาทวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
Pediatric epilepsy
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Pediatric epilepsy, Pediatric Neurology
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

นพ. อาสา สิงห์ชินสุข

ชื่อ
อาสา สิงห์ชินสุข
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว., ศัลยกรรมทั่วไป รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
ศัลยกรรมทั่วไป รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)