โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล

ชื่อ
ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน
การศึกษา :
วท.บ., พ.บ.
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
Facharzt für Orthopädie (Hamburg)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Hand Surgery
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)

นพ. เชาวนะ เอนกวนนท์

ชื่อ
เชาวนะ เอนกวนนท์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมประสาท
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
อายุรกรรมประสาทวิทยา แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

ทพ. โชคชัย สันติวราพันธ์

ชื่อ
โชคชัย สันติวราพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก ม.มหิดล
ทันตแพทย์ประจำบ้าน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ม.มหิดล
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก ม.มหิดล
ทันตแพทย์ประจำบ้าน ทันตกรมสำหรับเด็ก ม.มหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 14:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

นพ. ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ

ชื่อ
ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ., วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป (ศิริราช)
อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
อนุมัติบัตร
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (เต้านมและลำไส้)
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 16:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

ผศ.นพ. ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์

ชื่อ
ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยแพทย์กระดูกเท้าและข้อเท้า
ภาษา :
ไทย & อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
ออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา
การศึกษาหลังปริญญา :
ศัลยแพทย์กระดูกเท้าและข้อเท้า รพ.พระมงกุฎเกล้า ศัลยแพทย์กระดูกเท้าและข้อเท้า University of Utah, USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ความผิดปกติของกระดูกเท้าและข้อเท้า, ข้อเท้าพลิก, เอ็นข้อเท้าอักเสบ, นิ้วโป้งโก่งผิดรูป, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาของเท้าและข้อเท้า, เท้าแบน, อุ้งเท้าโก่ง
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 16:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)