โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ศิริลักษมี โควาวิสารัช

ชื่อ
ศิริลักษมี โควาวิสารัช
สาขาเฉพาะทาง :
สูติ-นรีเวช
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วุฒิบัตรสูตินรีเวช รพ.ราชวิถี
วุฒิบัตร :
สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา พ.ศ.2521
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อังคาร 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พุธ 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)