โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. สมจิตต์ จิตไพฑูรย์

ชื่อ
สมจิตต์ จิตไพฑูรย์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติ-นรีเวช
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วท.บ, พบ.มหาวิทยาลัยมหิดล, M.Sc, (DME) McMaota University, Canada
วุฒิบัตร :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
M.Sc, (DME) McMaota University, Canada
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:30 - 15:30 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พุธ 09:30 - 15:30 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พฤหัสบดี 09:30 - 15:30 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
ศุกร์ 09:30 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 13:30 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)