ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ

ชื่อ
วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ โรคเลือด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุสาขา โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
THAI BOARD OF PEDIATRICS HEMATO – ONCOLOGY 2010
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)