โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ ณัจยา อร่ามกุล

ชื่อ
ณัจยา อร่ามกุล
สาขาเฉพาะทาง :
Speech and Language Therapy
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
การศึกษาหลังปริญญา :
อบรม “Learning Language and Loving IT” ของสถาบัน Hanen โดยได้ใบ Certificate สามารถอบรมครูในโรงเรียน ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า ภายใต้หลักสูตรของ Hanen
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ดนตรีบำบัด, กิจกรรมบำบัด
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) โทรนัด