ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย

ชื่อ
ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคไต
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
American Board of Internal Medicine.
American Board of Nephrology
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ประจำบ้านและต่อยอดโรคไต Nassau Country Medical Center NEW YORK ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)