โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ร.อ.นพ. ศีตธัช วงศ์กุลศิริ

ชื่อ
ศีตธัช วงศ์กุลศิริ
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา 2551
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญจักษุวิทยา สาขาจอตาและวุ้นตา รพ.รามาธิบดี 2552
ประกาศนียบัตรด้านการวิจัยสาขาจอตา, Vitreous Retina Macula Consultants of New York, NY USA
ศึกษาดูงาน โรคเนื้องอกในลูกตา, Wills Eye Hospital, PA USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
จอตา, ต้อกระจก, เนื้องอกลูกตา
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)