ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ศ. นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

ชื่อ
นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วิทยาศาตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์
อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโรคติดเชื้อ
อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
การศึกษาหลังปริญญา :
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ดุษฎีบัณฑิตสาขาระบาดวิทยา (มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ สหรัฐอเมริกา)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคติดเชื้อ, โรคเอดส์, โรคเขตร้อน
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 18:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)