โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. เสาวรส จันศิษย์ยานนท์

ชื่อ
เสาวรส จันศิษย์ยานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Columbia University USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมจัดฟัน
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:30 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) สัปดาห์ที่ 1,2,5
พุธ 09:30 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) สัปดาห์ที่ 3,4