โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. ณัชชารีย์ เชาว์ปิยพัฒน์

ชื่อ
ณัชชารีย์ เชาว์ปิยพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ปริทันต์โรคเหงือก (Periodontist)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ป.บัณฑิต (ปริทันตวิทยา)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ปริทันต์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พุธ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)