ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. ณัฏฐยา จันทรัศมี

ชื่อ
ณัฏฐยา จันทรัศมี
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 (DDS)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโททันตกรรมจัดฟัน) ม.มหิดล (MS)
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ม.มหิดล
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันราชวิทยาลัยทันตแพทย์
การศึกษาหลังปริญญา :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท ทันตกรรมจัดฟัน) (MS)
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ม.มหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) จันทร์ที่ 1, 3 ของเดือน
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)