ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์

ชื่อ
พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศณียบัตร อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Certified in Comprehensive Neurosonolgy Examination, The American Society of Neurosonolgy. (2013)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหลอดเลือดสมอง
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 07:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 07:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 07:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 07:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)