โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. นวลพร พิศาลชัยยงค์

ชื่อ
นวลพร พิศาลชัยยงค์
สาขาเฉพาะทาง :
รักษารากฟัน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2547
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 14:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)