ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. สุปราณี วิเชียรเนตร

ชื่อ
สุปราณี วิเชียรเนตร
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมบดเคี้ยว
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ., ทบ., (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาฯ
วุฒิบัตร :
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว) ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาหลังปริญญา :
AAOP, IADR
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Occlusion, Sleep Apnea (Oral appliances)
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) เสาร์ที่ 2,4 ของเดือน