ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ดร.นพ. จรุงไทย เดชเทวพร

ชื่อ
จรุงไทย เดชเทวพร
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.) สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและประสาทวิทยา
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
Fellow of Americar Academy of Neurology (FAAN)
การศึกษาหลังปริญญา :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดคลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล Honorary Clinical Assistant in Clinical Neurophysiology (EMG) และ Fellow in Clinical Neuromuscular disease จากโรงพยาบาลประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์แห่งชาติ จตุรัสราชินี กรุงลอนดอน และสถาบันประสาทวิทยามหาวิทยาลัย UCL กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคประสาทวิทยาและอายุรศาสตร์ทั่วไป
โรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
โรคภูมิแพ้ตนเองของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
โรคมัยแอสทิเนีย กราวิส (MG)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:30 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 17:30 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 09:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)