โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ลลิลทิพย์ เอียดช่วย

ชื่อ
ลลิลทิพย์ เอียดช่วย
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์สภา
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อังคาร 17:00 - 21:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พุธ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 12:00 - 21:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)