ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล

ชื่อ
บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ,
การตรวจและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการออกกำลังกาย
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.สาธิต มศว. ปทุมวัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราช
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ ศิริราช
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราช
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราช
การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนโลหิตและหัวใจ (Cardiopulmonary exercise testing CPET) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มศว.
Clinical Exercise Prescription and Supervision จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ (Basic and Advanced Cardiac Rehabilitation)
Certificate in Echocardiography ศิริราช, รามาธิบดี
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ, โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ, ภาวะหัวใจล้มเหลว
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ Echocardiography
การตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด ด้วยเทคโนโลยี VO2 MAX (CPET)
ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดผิดปกติ
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการออกกำลังกาย
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 10:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 10:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 10:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 10:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น1 (ศูนย์โรคหัวใจ)