โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. มนูญ สุรบถโสภณ

ชื่อ
มนูญ สุรบถโสภณ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร :
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)
อังคาร 08:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)