ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

ชื่อ
วสันต์ อุทัยเฉลิม
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมหัวใจ,หัตถการรักษาหัวใจและหลอดเลือด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. อายุรศาสตร์
วว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประกาศนียบัตรหัตถการหัวใจและหลอดเลือด
วุฒิบัตร :
Diploma Thai Board of Internal Medicine.
Diploma Thai Board of Cardiology
Certificate of Intervention Cardiology (Thai)
การศึกษาหลังปริญญา :
Fellowship in Intervention Cardiology LUMC, The Netherland.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรกรรมหัวใจ, หัตถการรักษาหัวใจและหลอดเลือด
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 3 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 16:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 3 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 13:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 3 (ศูนย์โรคหัวใจ)