ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

รศ.นพ. บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล

ชื่อ
บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย
สาขาระบบไฟฟ้าหัวใจ, สมาคมแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ, University of Southern California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ, Electrophysiology Research Institute, University of Oklahoma,ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หัวใจเต้นผิดปกติ, การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุ, การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ-เครื่องกระตุกหัวใจ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 3 (แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 3 (แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 3 (แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
ศุกร์ 09:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 3 (แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
เสาร์ 10:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 3 (แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ)