ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ อุไรวรรณ สาขะมุติ

ชื่อ
อุไรวรรณ สาขะมุติ
สาขาเฉพาะทาง :
การศึกษาพิเศษ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี เอกการศึกษาพิเศษ
วุฒิบัตร :
ปริญญาตรี เอกการศึกษาพิเศษ ครุศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ดนตรีบำบัด
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)