โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ สริตา ภาคีพันธุ์

ชื่อ
สริตา ภาคีพันธุ์
สาขาเฉพาะทาง :
กิจกรรมบำบัด
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การฝึกและกระตุ้นพัฒนาการในกลุ่มเด็กพิเศษ
วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)