ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สมศักดิ์ เอกปรัชญากุล

ชื่อ
สมศักดิ์ เอกปรัชญากุล
สาขาเฉพาะทาง :
สาขาอายุรศาสตร์, สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ , จีน
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สาขาเวชศาสตร์และครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหัวใจ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)