ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. กนกวรรณ ยุตติธรรม

ชื่อ
กนกวรรณ ยุตติธรรม
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ (ต้อหิน)
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพย์แห่งประเทศไทย (2550)
จักษุต่อยอดเฉพาะทางต้อหิน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (2551)
การศึกษาหลังปริญญา :
Glaucoma Fellowship, University of California
San Francisco (UCSF) ปี 2008-2009
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดต้อกระจกและต้อหิน
การใช้เลเซอร์รักษาโรคตา
โรคตาในยุคดิจิตอล
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)