ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

รศ.นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล

ชื่อ
ถาวร สุทธิไชยากุล
สาขาเฉพาะทาง :
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาษา :
Thai, English, Chinese
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์, รพ.จุฬาลงกรณ์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด, รพ.จุฬาลงกรณ์
การศึกษาหลังปริญญา :
1. Jichi Medical School, Japan
2. Kobe University, Japan
3. Sepulveda Va Hospital, CLA USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)