โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ภรัณยู วิไล

ชื่อ
ภรัณยู วิไล
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วุฒิบัตร อนุสาขาจุลยศัลยศาสตร์ทางมือ กรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน
การศึกษาหลังปริญญา :
Visiting fellow hand and microsurgery, National University Hospital.
Certificate of Participation in the 4th Singapore wrist arthroscope Singapore course.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Hand and Microsurgery.
Complex hand and elbow fracture.
wrist arthroscopy.
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17:00 - 21:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)