โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์

ชื่อ
สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal medichine)
อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ภาวะไตเสื่อม
ความดันโลหิตสูง
Hemodialysis การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 22:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)