โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ ธนภัทร เซี่ยงเจ๊น

ชื่อ
ธนภัทร เซี่ยงเจ๊น
สาขาเฉพาะทาง :
การศึกษาพิเศษ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี
วุฒิบัตร :
ปริญญาบัตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
การศึกษาหลังปริญญา :
อบรมโครงการคัดกรองประเภทความพิการและจัดทำแผน IEP
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ผ่านการเห็น
โครงการผลิตสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)