ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. นยนา กุลสมบูรณ์

ชื่อ
นยนา กุลสมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
รักษารากฟัน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พุธ 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)