โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

ชื่อ
บุญโชติ เคียงกิติวรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมประสาท
ภาษา :
Thai, English, German
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical fellow in Neurosurgery, Germany.
Observership in Skull base Surgery with Prof. Samii, Germany.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Brain Tumor
Epilepsy Surgery
Intraoperative Neuromonitoring (IOM)
วัน เวลา สถานที่
พุธ 18:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท) โทรนัด